Katalog A-Z

Manganu Tlenek

Synonimy dwutlenek manganu, brausztyn, ruda manganu, catalox, mangagran
Wzór chemiczny

MnO2

Masa molowa

86,94

Numer CAS 1313-13-9
Numer WE O215-202-6
Zastosowanie Przemysł chemiczny, w produkcji baterii.<br />Złóże katalityczne do filtracji.
Właściowości

Forma: ciało stałe
Kolor: szary do czarnego
Zapach: bez zapachu
pH: brak danych
Temperatura topnienia: około 535ºC rozkład
Temperatura wrzenia: nie dotyczy
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie pary: nie dotyczy
Gęstość: 5,03 g/cm3 (20ºC)
Ciężar nasypowy: około 600 – 800 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: nierozpuszczalny
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć