Katalog A-Z

Manganu Węglan

Synonimy brak
Wzór chemiczny

MnCO3

Masa molowa

114.95

Numer CAS 598-62-9
Numer WE 209-942-9
Zastosowanie przemysł chemiczny
Właściowości

Postać: proszek
Barwa: jasnobrązowa
Zapach: bezwonny
Wartość pH zawiesiny: 6.0 - 6.5
Temperatura topnienia: brak danych
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura zapłonu: niepalny
Temperatura samozapłonu: niepalny
Granice wybuchowości: brak danych
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się.

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć