Katalog A-Z

Mannitol

Synonimy Alkohol heksahydroksylowy
Wzór chemiczny

C6H14O6

Masa molowa

182,18

Numer CAS 69-65-8
Numer WE 200-711-8
Właściowości

Postać: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: charakterystyczny
pH (100g/l) w 20°C: 5-7
Temperatura topnienia: 164-169°C
Temperatura wrzenia: 290-295°C
Temperatura sublimacji: 130°C
Temperatura zapłonu: brak danych
Temperatura samozapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
Gęstość w 20°C: 1,49 g/cm3
Gęstość nasypowa: 400-500 kg/m3
Rozpuszczalność:
- w wodzie:w 25°C 213 g/l
- w innych rozpuszczalnikach: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć