Katalog A-Z

Masło Shea

Synonimy masło karite
Wzór chemiczny

-

Masa molowa

-

Numer CAS 194043-92-0
Numer WE 293-515-7
Zastosowanie Przemysł kosmetyczny, przemysł farmaceutyczny
Właściowości

Postać: stała masa - pasta
Barwa: biała, słomkowa, jasnożółta
Zapach: bez zapachu
pH: brak danych
Temperatura topnienia: 28 - 35 °C
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura zapłonu: >200 °C
Temperatura samozapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
Gęstość: 0,90 - 0,93 (40°C)
Rozpuszczalność:
- w wodzie: nierozpuszcza się.
- w innych rozpuszczalnikach: brak danych.

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć