Katalog A-Z

Mentol

Synonimy 1R, 2S, 5R (-)-2-izopropylo-5-metylocykloheksanol )<br />INCI: menthol
Wzór chemiczny

C10H20O

Masa molowa

156,27

Numer CAS 2216-51-5
Numer WE 218-690-9
Zastosowanie odczynnik chemiczny, przemysł farmaceutyczny, środek aromatyzujący
Właściowości

Postać: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: charakterystyczny
pH: brak danych
Temperatura topnienia: 41 - 44 °C
Temperatura wrzenia: około 216 °C
Temperatura samozapłonu: 4050 °C
Temperatura zapłonu: około 96°C
Granice wybuchowości:
- dolna: 0,8 %
- górna: 7 %
Gęstość: brak danych
Rozpuszczalność:
w wodzie: nierozpuszczalny
w rozpuszczalnikach organicznych: etanol
Log P(o/w): 3,3

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć