Katalog A-Z

Metanol

Synonimy alkohol metylowy, karbinol
Wzór chemiczny

CH3OH

Masa molowa

32,04

Numer CAS 67-56-1
Numer WE O200-659-6
Zastosowanie Rozpuszczalnik (przemysł), paliwa, dodatek do benzyny (polepszające liczbę oktanową), produkt pośredni, odczynnik laboratoryjny.
Właściowości

Postać: ciecz
Barwa: bezbarwna
Zapach: aromatyczny
pH: słabo kwaśny
Temperatura topnienia: -98°C
Temperatura wrzenia: 64,5°C
Temperatura zapłonu: 12°C
Temperatura samozapłonu: 464°C
Granice wybuchowości w powietrzu:
– dolna: 6% obj.
– górna: 36% obj.
Gęstość w temp. 20°C: 0,792 g/cm3
Gęstość par względem powierz a: 1,11
Prężność par w temp. 20°C: 128 hPa
Rozpuszczalność w wodzie: nieograniczona
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się bez ograniczeń w alkoholu etylowym, eterze etylowym.
Lepkość w temp. 20°C: 0,599 mPa·s
Współczynnik podziału oktanol/woda (log): -0,77

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć