Katalog A-Z

Metoksypropanol

Synonimy eter monometylowy glikolu propylenowego
Wzór chemiczny

C4H10O2

Masa molowa

90,12

Numer CAS 107-98-2
Numer WE O203-539-1
Zastosowanie Produkcja przemysłowa substancji, zastosowanie w powłokach, środkach czyszczących, agrochemikaliach, kosmetykach, środkach do rozmrażania i zapobiegających oblodzeniu.
Właściowości

Postać: ciecz
Barwa: bezbarwny
Zapach: eterowy
Próg zapachu: brak danych
Wartość pH: brak danych
Temperatura topnienia: - 96 °C
Temperatura wrzenia: 120 °C
Temperatura zapłonu: 31 °C
Szybkość parowania: brak danych
Palność: palny
Granice wybuchowości w mieszaninie z powietrzem:
– dolna: 3 % (obj.)
– górna: 12 % (obj.)
Prężność par: 14,5 hPa (20 °C)
Gęstość par: 3,0 (powietrze: 1,0)
Gęstość względna: 0,923 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie: nieograniczona
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: w większości rozpuszczalników organicznych
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log): - 0,37
Temperatura samozapłonu: 287 °C
Temperatura rozkładu: brak danych
Lepkość: 1,92 mPa*s (25 °C)
Właściwości wybuchowe: nie jest wybuchowy
Właściwości utleniające: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć