Katalog A-Z

Metylenu Chlorek

Synonimy chlorek metylenu, dwuchlorometan, dichlorometan
Wzór chemiczny

CH2CI2

Masa molowa

84,94

Numer CAS 75-09-2
Numer WE O200-838-9
Zastosowanie Półprodukt chemiczny, rozpuszczalnik, środek spieniający, płyny termoprzewodzące, produkty biobójcze, środki ochrony roślin, chemikalia laboratoryjne, kosmetyki, środki higieny osobistej, środki do ekstrakcji, powłoki, farby, rozcieńczalniki, zmywacze do
Właściowości

Stan skupienia w temp. 20°C: ciecz
Barwa: bezbarwna
Zapach: słodkawy (podobny do zapachu chloroformu)
pH: brak danych
Temperatura topnienia: -95 °C
Temperatura wrzenia: 40 °C
Temperatura zapłonu: nie charakteryzuje się zapłonem oznaczonym w znormalizowanych testach
Temperatura samozapłonu: 605°C
Granice wybuchowości: brak danych
Gęstość w temp. 25°C: 1,32 g/cm3
Gęstość par względem powietrza: 2,93
Prężność par w temp. 25°C: 584 hPa
Rozpuszczalność w wodzie w temp. 25°C: 13,2 g/l
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się bez ograniczeń w alkoholu etylowym, metanolu, eterze etylowym, acetonie, czterochlorku węgla, benzenie.
Lepkość w temp. 25°C: 0,420 mPa·s
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log): 1,25
Szybkość parowania: 1,8

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć