Katalog A-Z

Metyloizobutyloketon (MIBK)

Synonimy Izopropyloaceton, Izobutylometyloketon, 4-metylopentan-2-on, keton metylowo-izobutylowy, hekson
Wzór chemiczny

(CH3)2CHCH2COCH3

Masa molowa

100,16

Numer CAS 108-10-1
Numer WE O203-550-1
Zastosowanie Odczynnik analityczny, półprodukt.
Właściowości

Postać: ciecz
Barwa: bezbarwna
Zapach: charakterystyczny
pH: brak danych
Temperatura topnienia: -84°C
Temperatura wrzenia: 114-117°C (1013hPa)
Temperatura zapłonu: 14°C
Temperatura samozapłonu: 448°C
Granice wybuchowości:
- dolna: 1,2 % obj.
- górna: 8,0 % obj.
Gęstość: 0,80 g/cm3 (20°C)
Lepkość dynamiczna: 0,59 mPa*s (20°C)
Rozpuszczalność:
- w wodzie: ok. 18-20 g/l (20°C)
- w rozpuszczalnikach organicznych: rozpuszczalny
Współczynnik podziału: log P(w/o): 1,31

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć