Katalog A-Z

Metylu Salicylan

Synonimy ester metylowy kwasu o- hydroksybnzoesowego
Wzór chemiczny

C8H8O3

Masa molowa

152,15

Numer CAS 119-36-8
Numer WE 204-317-7
Zastosowanie przemysł farmaceutyczny
Właściowości

Postać: ciecz
Barwa: bezbarwna
Zapach: aromatyczny
pH: brak danych
Temperatura topnienia: -8 °C
Temperatura wrzenia: 222°C (1013 hPa)
Temperatura samozapłonu: ok.500°C
Temperatura zapłonu: 102 °C
Granice wybuchowości: brak danych
Ciśnienie par: 300 hPa (50°C)
Gęstość: 1,18 g/cm3 (20°C)
Ciężar nasypowy: nie dotyczy
Rozpuszczalność:
w wodzie: prawie nierozpuszczalny
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć