Katalog A-Z

Miedzi Azotan

Synonimy Azotan miedzi (II) trójwodny
Wzór chemiczny

Cu(NO3)2*3H2O

Masa molowa

241,60

Numer CAS 10031-43-3
Numer WE 221-838-5
Zastosowanie odczynnik analityczny, chemikalia do syntez
Właściowości

Postać: stała krystaliczna
Barwa: niebieska
Zapach: kwasu azotowego
pH: 3 - 4 (50g/l - 20°C)
Temperatura topnienia: ok. 114°C
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura zapłonu: niepalny
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Gęstopść: 2,05 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie: 2670 g/l (20°C)

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć