Katalog A-Z

Miedzi Chlorek

Synonimy chlorek miedziawy
Wzór chemiczny

CuCl

Masa molowa

98,99

Numer CAS 7758-89-6
Numer WE O231-842-9
Zastosowanie odczynnik analityczny
Właściowości

Postać: ciało stałe
Barwa: biała do szarej
Zapach: bez zapachu
pH: 5 ( zawiesina 50g/l, 20 °C)
Temperatura topnienia: 422°C
Temperatura wrzenia: 1367°C
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Prężność par: brak danych
Gęstość (25°C): 4,14 g/cm3
Gęstość nasypowa: ok. 1600-1800 kg/m3
Rozpuszczalność w wodzie: 0,001-0,1 g/l (20°C)
Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych: nie rozpuszcza się w etanolu i acetonie
log P(o/w): brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć