Katalog A-Z

Miedzi Cyjanek

Synonimy cyjanek miedziawy
Wzór chemiczny

CuCN

Masa molowa

89,56

Numer CAS 544-92-3
Numer WE O208-883-6
Zastosowanie Różne gałęzie przemysłu chemicznego.
Właściowości

Postać: ciało stałe
Kolor: kremowy do niebiesko-zielonego
Zapach: gorzkich migdałów
pH: brak danych
Temperatura topnienia: 473°C
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie par: brak danych
Gęstość: 2,92 g/cm3 (20°C)
Ciężar nasypowy: około 750 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: prawie nierozpuszczalny
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć