Katalog A-Z

Miedzi Tlenek Czarny

Synonimy brak
Wzór chemiczny

CuO

Masa molowa

79,55

Numer CAS 1317-38-0
Numer WE 215-269-1
Zastosowanie przemysł chemiczny
Właściowości

Forma: ciało stałe
Kolor: czarny
Zapach: bez zapachu
pH: brak danych
Temperatura topnienia: 1326 °C
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie pary: nie dotyczy
Gęstość: 6,3 g/cm3 (20ºC)
Ciężar nasypowy: około 500 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: nierozpuszczalny
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

9.2. INNE INFORMACJE:
Brak dalszych danych.

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć