Katalog A-Z

Miedzi Tlenek Czerwony

Synonimy tlenek miedziawy
Wzór chemiczny

Cu2O

Masa molowa

143,08

Numer CAS 1317-39-1
Numer WE O215-270-7
Zastosowanie przemysł chemiczny
Właściowości

Forma: ciało stałe
Kolor: od czerwonego do brązowego
Zapach: bez zapachu
pH: brak danych
Temperatura topnienia: 1232ºC
Temperatura wrzenia: około 1800ºC rozkład z wydzieleniem tlenu
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie pary: nie dotyczy
Gęstość: 6,0 g/cm3 (20ºC)
Ciężar nasypowy: brak danych
Rozpuszczalność:
w wodzie: nierozpuszczalny
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć