Katalog A-Z

Minia Ołowiana

Synonimy tlenek ołowiawo- ołowiowy
Wzór chemiczny

Pb3O4

Masa molowa

685,57

Numer CAS 1314-41-6
Numer WE O215-235-6
Zastosowanie Stosowana w produkcja akumulatorów, ceramiki, szkła kryształowego, w przemyśle elektronicznym, pirotechnicznym oraz jako substrat do produkcji związków organicznych.
Właściowości

Forma: ciało stałe
Kolor: czerwony
Zapach: bez zapachu
pH: 7 - 8 (100 g/l H2O)
Temperatura topnienia: brak danych
Temperatura rozkładu: 538 °C
Temperatura wrzenia: nie dotyczy
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie pary: brak danych
Gęstość: 9,0 g/cm3 (20ºC)
Ciężar nasypowy: brak danych
Rozpuszczalność:
w wodzie: nierozpuszczalny
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć