Katalog A-Z

Mocznik

Synonimy karbonylodiamid,
Wzór chemiczny

CH4N2O

Masa molowa

60,06

Numer CAS 57-13-6
Numer WE 200-315-5
Zastosowanie Produkcja nawozów, w farmacji i kosmetyce, środki regulujące pH, środki przeciw zamarzaniu, dodatki do pasz.
Właściowości

Postać: ciało stałe
Barwa: biała, szklista lub z odcieniem jasno słomkowym
Zapach: słaby amoniaku
pH: 7 - 9,5 (10% roztwór))
Temperatura topnienia: rozkład termiczny 135ºC
Temperatura wrzenia: nie dotyczy
Temperatura samozapłonu: brak danych
Temperatura zapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
Ciśnienie pary: około 0,002 mbar (75ºC)
Gęstość: 1,34 g/cm3 (20ºC)
Ciężar nasypowy: około 750 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: 1080 g/l (20ºC)
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć