Katalog A-Z

Mocznika Fosforan

Synonimy brak
Wzór chemiczny

H3PO4*CO(NH2)2

Masa molowa

158,05

Numer CAS 4861-19-2
Numer WE 225-464-3
Zastosowanie Produkcja nawozów, produkcja kleju.
Właściowości

Postać: ciało stałe
Barwa: biała
Zapach: brak
pH: ~1,2 (1% roztwór)
Temperatura topnienia: 117,3 °C
Temperatura zapłonu: brak danych
Temperatura samozapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
Gęstość: 1,759 g/cm3 (21°C)
Rozpuszczalność:
- w wodzie: 960 g/l w 20 °C
- w innych rozpuszczalnikach: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć