Katalog A-Z

Monoetanoloamina

Synonimy etanoloamina, 2-aminoetanol, 2-hydroksyetyloamina
Wzór chemiczny

NH2CH2CH2OH

Masa molowa

61,1

Numer CAS 141-43-5
Numer WE O205-483-3
Zastosowanie Stosowany w produkcji innych substancji, jako środek pomocniczy w przetwórstwie papieru, taknin i skóry, do uzdatniania wody, w obróbce metali, galwanotechnice, w detergentach, środkach czyszczących i do usuwania farb, jako dodatek do tworzyw sztucznych i
Właściowości

Stan skupienia w temp. 20°C: ciecz
Barwa: bezbarwna
Zapach: amoniakalny
pH : 12,1 (100 g/l, 20°C)
Temperatura topnienia: 10,5°C
Temperatura wrzenia: 170,3°C (1013,25 hPa)
Temperatura zapłonu: 92,5°C
Temperatura samozapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
Gęstość w temp. 20°C: 1,02 g/cm3
Prężność par w temp. 20°C: 0,5 hPa
Rozpuszczalność w wodzie: rozpuszcza się bez ograniczeń
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w alkoholu etylowym, glikolu etylenowym, chloroformie; słabo w benzenie.
Lepkość w temp. 20°C: 23,18 mPaˇs
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log): -1,91 (20°C)

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć