Katalog A-Z

Neodymu Tlenek

Synonimy brak
Wzór chemiczny

Nd2O3

Masa molowa

336,47

Numer CAS 1313-97-9
Numer WE 215-214-1
Zastosowanie przemysł chemiczny
Właściowości

Forma: ciało stałe
Kolor: jasny niebieski
Zapach: bez zapachu
pH: brak danych
Temperatura topnienia: brak,
Temperatura wrzenia: brak
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie pary: brak danych
Gęstość: 7,24 g/cm3 (20ºC)
Rozpuszczalność:
w wodzie: nierozpuszczalny
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć