Katalog A-Z

Nigrozyna

Synonimy brak
Wzór chemiczny

-

Masa molowa

-

Numer CAS 11099-03-9
Numer WE 232-717-1
Zastosowanie przemysł chemiczny
Właściowości

Postać : ciało stałe
Kolor : szaro - czarny
Zapach : słaby charakterystyczny
Wartość pH : brak danych
Temperatura wrzenia : brak
Temperatura krzepnięcia/ topnienia : > 275 °C
Temperatura samozapłonu : brak danych
Temperatura zapłonu : 225 °C
Granica wybuchowości : brak
Rozpuszczalność w wodzie : prawie nierozpuszczalna

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć