Katalog A-Z

Niklu Azotan

Synonimy niklawy azotan sześciowodny
Wzór chemiczny

Ni(NO3)2*6H2O

Masa molowa

290,81

Numer CAS 13478-00-7
Numer WE 236-068-5
Zastosowanie przemysł chemiczny<br /><b>Zastosowania odradzanie:</b> zgodnie z załącznikiem XVII Rozporządzenia 1907/2006 (REACH).
Właściowości

Forma: ciało stałe
Kolor: zielony
Zapach: kwasu azotowego
pH: około 5 (50 g/l H2O,20°C)
Temperatura topnienia: 56,7°C
Temperatura wrzenia: 136,7°C
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie pary: nie dotyczy
Gęstość: 2,05 g/cm3 (20°C)
Ciężar nasypowy: około 800 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: około 2380 g/l (20°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć