Katalog A-Z

Balsam Peruwiański

Synonimy naturalna mieszanina żywic i wolnych kwasów
Wzór chemiczny

-

Masa molowa

-

Numer CAS 8007-00-9
Numer WE 232-352-8
Zastosowanie przemysł farmaceutyczny
Właściowości

Postać: lepka ciecz
Barwa: ciemno brązowa do czarnej
Zapach: charakterystyczny, aromatyczny, balsamiczny
pH: brak danych
Temperatura topnieia: brak danych
Temperatura wrzenia brak danych
Temperatura zapłonu: > 100°C
Temperatura samozapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
Gęstość: 1,14 g/cm3
Rozpuszczalność:
- w wodzie: nierozpuszczalny
- w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć