Katalog A-Z

Niklu Chlorek

Synonimy brak
Wzór chemiczny

NiCl2*6H2O

Masa molowa

237,70

Numer CAS 7791-20-0
Numer WE O231-743-0
Zastosowanie przemysł chemiczny<br /><b>Zastosowania odradzanie:</b> zgodnie z załącznikiem XVII Rozporządzenia 1907/2006 (REACH).
Właściowości

Forma: ciało stałe
Kolor: zielony
Zapach: bez zapachu
pH: około 4,9 (100 g/l H2O w 20°C)
Temperatura topnienia: 140°C (wydzielanie wody krystalizacyjnej)
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Gęstość: 1,92 g/cm3 (20°C)
Rozpuszczalność:
w wodzie: 2540 g/l (20°C), 5990 g/l (100°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć