Katalog A-Z

Niklu Siarczan Siedmiowodny

Synonimy brak
Wzór chemiczny

NiSO4*7H2O

Masa molowa

280,87

Numer CAS 10101-98-1
Numer WE O232-104-9
Zastosowanie odczynnik analityczny, chemikalia do syntez<br /><b>Zastosowania odradzanie:</b> zgodnie z załącznikiem XVII Rozporządzenia 1907/2006 (REACH).
Właściowości

Forma: ciało stałe
Kolor: zielony
Zapach: bez zapachu
pH: 4 - 6 (50 g/l H2O w 20°C)
Temperatura topnienia: rozkład termiczny >700°C
Temperatura wrzenia: nie dotyczy
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie pary: brak danych
Gęstość: 1,95 g/cm3 (20°C)
Ciężar nasypowy: około 1000 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: 756 g/l (15,5 °C)
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć