Katalog A-Z

Niklu Tlenek

Synonimy tlenek niklawy
Wzór chemiczny

NiO

Masa molowa

74,71

Numer CAS 1313-99-1
Numer WE O215-215-7
Zastosowanie przemysł chemiczny<br /><b>Zastosowania odradzanie:</b> zgodnie z załącznikiem XVII Rozporządzenia 1907/2006 (REACH).
Właściowości

Forma: ciało stałe
Kolor: od szarego do czarnego
Zapach: bez zapachu
pH: brak danych
Temperatura topnienia: brak danych.
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie pary: nie dotyczy
Gęstość: 6,67 g/cm3 (20°C)
Ciężar nasypowy: około 600 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: nierozpuszczalny
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć