Katalog A-Z

Nitrylotrójoctan Trójsodowy

Synonimy brak
Wzór chemiczny

C6H6NO6Na3

Masa molowa

258,09

Numer CAS 5064-31-3
Numer WE O225-768-6
Zastosowanie Środek kompleksujący.
Właściowości

Postać: ciało stałe
Barwa: biały proszek
Zapach: bez zapachu
Wartośc pH: 10,5 - 11,5 ( 10 g/l, 23 °C )
Temperatura topnienia: brak danych
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura zapłonu: > 190°C
Temperatura samoazapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
Gęstość nasypowa: 810 - 930 kg/m3
Rozpuszczalność: w wodzie ok. 900 g/l w 20 °C
w rozpuszczalnikach organicznych - brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć