Katalog A-Z

Oleina Destylowana

Synonimy mieszanina kwasów tłuszczowych C16-C18, C18 - nienasycone.
Numer CAS 67701-08-0
Numer WE 266-932-7
Zastosowanie przemysł chemiczny
Właściowości

Forma: ciecz
Kolor : Jasnożółty do ciemno żółtego.
Zapach : Charakterystyczny, słaby zapach.
pH : < 7
Temperatura topnienia : Brak szczegółowych informacji
Temperatura krzepnięcia : ok. 6 °C
Temperatura wrzenia : > 250 °C
Temperatura zapłonu : > 180 °C (ASTM D92)
Prężność par : < 0,01 hPa (20°C)
Względna gęstość par przy 20 °C : Brak danych
Gęstość : ok. 891,2 kg/m³ (20°C)
Rozpuszczalność : Woda: < 0,005 g/100ml (25°C)
dobrze rozpuszczalny w olejach i rozpuszczalnikach organicznych
Log Pow : > 5
Temperatura samozapłonu : ok. 345 °C
Temperatura rozkładu : > 300 °C
Lepkość : kinematyczny: ok. 16,9 mm²/s (40°C)
Napięcie powierzchniowe: ok. 0,03 N/m (20°C)

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć