Katalog A-Z

Olej Avocado

Synonimy -
Wzór chemiczny

-

Masa molowa

-

Numer CAS 8024-32-6
Numer WE 232-428-0
Zastosowanie Przemysł kosmetyczny, przemysł farmaceutyczny.
Właściowości

Postać: ciecz
Barwa: żółta do zielonej
Zapach: praktycznie bez zapachu
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura zapłonu: > 180 °C
Temperatura samozapłonu: brak danych
Temperatura krzepnięcia: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
Gęstość: 0,91 - 0,925 g/cm3
Rozpuszczalność:
- w wodzi: nierozpuszczalny
- w innych rozpuszczalnikach: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć