Katalog A-Z

Baru Azotan

Synonimy azotan barowy
Wzór chemiczny

Ba(NO3)2

Masa molowa

261,32

Numer CAS 10022-31-8
Numer WE O233-020-5
Zastosowanie przemysł chemiczny, odczynnik analityczny
Właściowości

Forma: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: 5-8 (50 g/l H2O, 20ºC)
Temperatura topnienia: 592 - 595ºC
Temperatura wrzenia: rozkład termiczny >595ºC
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie pary: nie dotyczy
Gęstość: 3,24 g/cm3 (20ºC)
Ciężar nasypowy: około 1900 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: 90 g/l (25ºC)
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych.

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć