Katalog A-Z

Olej Jojoba

Wzór chemiczny

-

Masa molowa

-

Numer CAS 61789-91-1
Numer WE -
Zastosowanie Przemysł kosmetyczny.
Właściowości

Postać: ciecz
Barwa: żółta
Zapach: słaby
Temperatura rozkładu: >315 °C
Temperatura topnienia: 6 - 7 °C
Temperatura wrzenia: 398 °C
Temperatura zapłonu: ok. 295 °C
Temperatura samozapłonu: ok. 338 °C
Granice wybuchowości: brak danych
Gęstość: 0,86 - 0,87 g/cm3 (20°C)
Rozpuszczalność:
- w wodzie: nierozpuszcza się
- w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w eterze.

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć