Katalog A-Z

Olej Kokosowy

Wzór chemiczny

-

Masa molowa

-

Numer CAS 8001-31-8
Numer WE 232-282-8
Zastosowanie Przemysł chemiczny, przemysł kosmetyczny.
Właściowości

Postać: ciało stałe w 20°C, ciecz w 30°C
Barwa: słaba żółta do brązowej.
Zapach: charakterystyczny
Temperatura topnienia: 23 - 26 °C
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura zapłonu: >320 °C
Temperatura samozapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
Gęstość: 0,88g/cm3 (60°C)
Rozpuszczalność:
- w wodzie: nierozpuszcza się
- w innych rozpuszczalnikach: brak danych.

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć