Katalog A-Z

Olej Lniany

Synonimy brak
Wzór chemiczny

-

Masa molowa

-

Numer CAS 8001-26-1
Numer WE 232-278-6
Zastosowanie farby, smary
Właściowości

Postać: ciecz
Kolor: żółty
Zapach; charakterystyczny jak dla oleju roślinnego
Temperatura topnienia: poniżej 0 °C
Temperatura wrzenia: powyżej 300 °C rozkład
Temperatura zapłonu: powyżej 250 °C
Temperatura samozapłonu: nie ustalona
Rozpuszczalność:
w wodzie nierozpuszczalny
Rozpuszcza się w węglowodorach alifatycznych.

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć