Katalog A-Z

Olej Macadamia

Numer CAS 12849-20-1
Numer WE -
Zastosowanie Przemysł chemiczny, przemysł kosmetyczny.
Właściowości

Postać: ciecz
Barwa: jasnożółta
Zapach: bez zapachu
Temperatura zapłonu: >300°C
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura krzepnięcia: brak danych
Temperatura samozapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
Gęstość: 0,90 - 0,92 g/cm3 (20°C)
Rozpuszczalność:
- w wodzie: nierozpuszczalny
- w innych rozpuszczalnikach: rozpuszczalny w alkoholu

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć