Katalog A-Z

Olej Rycynowy

Synonimy Trójgliceryd kwasów tłuszczowych pochodzenia roślinnego, głównie hydroksyoleinowego.
Wzór chemiczny

-

Masa molowa

-

Numer CAS 8001-79-4
Numer WE 232-293-8
Zastosowanie Przemysł chemiczny, kosmetyczny, farmaceutyczny
Właściowości

Postać: ciecz
Barwa: żółta
Zapach: olejowy
pH: brak danych
Temperatura topnienia: -10 do -18 °C
Temperatura wrzenia: brak danych
Punkt krzepnięcia: - 24 °C
Temperatura zapłonu: 255-300 °C
Temperatura samozapłonu: > 450 °C
Granice wybuchowości: brak danych
Gęstość: 20 °C 0.955-0.968 g/ml
Lepkoś dynamiczna: 950 - 1100 mPas
Rozpuszczalność w wodzie: praktycznie nierozpuszczalny

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć