Katalog A-Z

Olej Sojowy Epoksydowany

Synonimy brak
Wzór chemiczny

-

Masa molowa

-

Numer CAS 8013-07-8
Numer WE 232-391-0
Zastosowanie przemysł chemiczny
Właściowości

Postać: ciecz
Kolor: lekko żółty
Zapach: chrakterystyczny
Wartość pH: brak danych
Temperatura wrzenia: >150 °C
Temperatura topnienia: 5 °C
Temperatura zapłonu: 315 °C
Granice wybuchowości: brak danych
Rozpuszczalnośc w wodzie: 0,01 % w 20 °C

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć