Katalog A-Z

Olej Sojowy Nierafinowany

Synonimy brak
Wzór chemiczny

-

Masa molowa

-

Numer CAS 8001-22-7
Numer WE 232-274-4
Zastosowanie przemysł kosmetyczny, przemysł spożywczy
Właściowości

Postać: ciecz
Kolor: jasno żółty
Zapach: charakterystyczny
Wartość pH: brak danych
Temperatura topnienia: brak danych
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura zapłonu: > 200 °C (rafinowany)
Temperatura samozapłonu: brak dostępnych danych
Gęstość: 0,919 - 0,925 g/cm3 (rafinowany)
Granice wybuchowości: brak danych
Rozpuszczalność:
- w wodzie: nierozpuszczalny
- w alkoholu: rozpuszczalny
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log): 7,05 (rafinowany)
Lepkoś dynamiczna: 35 cSt (40 °C, rafinowany)

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć