Katalog A-Z

Olej z Konopi

Synonimy brak
Wzór chemiczny

-

Masa molowa

-

Numer CAS -
Numer WE -
Zastosowanie przemysł kosmetyczny
Właściowości

Postać: lekko lepki olej
Kolor: żółty do zielonego
Zapach: charakterystyczny
Wartość pH: brak danych
Temperatura topnienia: brak danych
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura zapłonu: > 200 °C
Temperatura samozapłonu: brak dostępnych danych
Granice wybuchowości: brak danych
Rozpuszczalność: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć