Katalog A-Z

Olej z Pestek Winogron

Synonimy brak
Wzór chemiczny

-

Masa molowa

-

Numer CAS 8024-22-4
Numer WE 273-313-5
Zastosowanie Przemysł kosmetyczny, włókienniczy.
Właściowości

Postać: ciecz
Barwa: żółta do żółtozielonej
Zapach: słaby
pH: brak danych
Temperatura krzepnięcia: brak danych
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura zapłonu: >200 °C
Temperatura samozapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
Gęstość: 0.916 - 0.930 g/cm3
Rozpuszczalność:
- w wodzie: nierozpuszczalna
- w rozpuszczalnikach organicznych: rozpuszczalna w alkoholach

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć