Katalog A-Z

Baru Selenin

Synonimy barowy selenin
Wzór chemiczny

BaSeO3

Masa molowa

264,32

Numer CAS 13718-59-7
Numer WE 237-280-0
Zastosowanie Stosowany w hutnictwie szkła jako dodatek odbarwiający lub barwiący.
Właściowości

Forma: ciało stałe
Kolor: biały z odcieneim łososiowym
Zapach: bez zapachu
pH: około 7 ( 5g/l H2O, 20 °C )
Temperatura topnienia: rozkład powyżej 200°C
Temperatura wrzenia: nie dotyczy
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie pary: nie dotyczy
Gęstość: około 4 g/cm3
Ciężar nasypowy: około 1 g/cm3
Rozpuszczalność:
- w wodzie: praktycznie nierozpuszczalny
- w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych
- rozpuszczalny w rozcieńczonych kwasach mineralnych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć