Katalog A-Z

Olej z Wiesiołka

Synonimy brak
Wzór chemiczny

-

Masa molowa

-

Numer CAS 68956-68-3
Numer WE 273-313-5
Zastosowanie Przemysł chemiczny, przemysł farmaceutyczny, przemysł kosmetyczny.
Właściowości

Postać: ciecz (20°C)
Barwa: żółta do bladożółtej
Zapach: wolny od zapachów
Temperatura krzepnięcia: brak danych
Temperatura wrzenia: brak danych.
Temperatura zapłonu: >300°C
Granice wybuchowości: brak
Gęstość: (20°C) 0,915 - 0,940 g/cm3
Rozpuszczalność:
- w wodzie: nie rozpuszczalny
- w innych rozpuszczalnikach: rozpuszczalny w alkoholu

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć