Katalog A-Z

Paracetamol

Synonimy acetaminofen
Wzór chemiczny

C8H9NO2

Masa molowa

151,16

Numer CAS 103-90-2
Numer WE 203-157-5
Zastosowanie półprodukt chemiczny, odczynnik laboratoryjny, przemysł farmaceutyczny.
Właściowości

Postać: ciało stałe
Barwa: biała
Zapach: brak danych
Wartość pH: brak danych
Temperatura topnienia: 168 - 172°C
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura zapłonu: brak danych
Temperatura samozapłonu: brak danych.
Granice wybuchowości: brak danych
Gęstość: brak danych
Gęstość par: nie dotyczy
Rozpuszczalność w wodzie: brak danych
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć