Katalog A-Z

Baru Siarczan

Synonimy baryt
Wzór chemiczny

BaSO4

Masa molowa

233,40

Numer CAS 7727-43-7
Numer WE 231-784-4
Zastosowanie funkcjonalny dodatek i wypełniacz w produkcji farb, tworzyw sztucznych, gumy i papieru.
Właściowości

Postać: ciało stałe
Barwa: biała
Zapach: bez zapachu
Próg zapachu: nie dotyczy
Wartość pH: 6 - 10
Temperatura topnienia: 1380 °C
Temperatura wrzenia: 1580 °C
Temperatura zapłonu: substancja niepalna
Szybkość parowania: brak danych
Palność: substancja niepalna
Granice wybuchowości: brak danych
Prężność par: brak danych
Gęstość par: brak danych
Gęstość: 4,5 g/cm3 (20 °C)
Gęstość nasypowa: około 700 kg/m3
Rozpuszczalność w wodzie: praktycznie nierozpuszczalny
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log): brak danych
Temperatura samozapłonu: brak danych
Temperatura rozkładu: 1580 °C
Lepkość: brak danych
Właściwości wybuchowe: brak danych
Właściwości utleniające: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć