Katalog A-Z

Parafina

Wzór chemiczny

-

Masa molowa

-

Numer CAS 8002-74-2
Numer WE 232-315-6
Zastosowanie przemysł chemiczny, kosmetyczny, farmaceutyczny
Właściowości

Postać: ciało stałe
Kolor : białe
Zapach : słaby zapach własny
Wartość pH : brak danych
Temperatura topnienia: 54 - 56 °C
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura zapłonu: ok.200° C
Granica wybuchowości:brak danych
Temperatura samozapłonu : brak danych
Ciśnienie pary: brak danych
Gęstość : ok.0,8g/cm3 (w 15 ° C )
Rozpuszczalność:
- w wodzie : nie rozpuszczalny.
- w innych rozpuszczalnikach: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć