Katalog A-Z

Paraformaldehyd

Synonimy paraform, polioksymetylen
Wzór chemiczny

(CH2O)n

Masa molowa

(30,03)n

Numer CAS 30525-89-4
Numer WE -
Zastosowanie Półprodukt chemiczny, produkcja żywic.
Właściowości

Forma: ciało stałe
Kolor: bezbarwny
Zapach: charakterystyczny
pH: 6 -9
Temperatura topnienia: 120 - 170°C
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura samozapłonu: 300°C
Temperatura zapłonu: około 70°C
Granice wybuchowości dla gazowego formaldehydu:
- dolna: 7%
- górna: 73%
Ciśnienie pary: 1,93 mbar (25°C)
Gęstość: 1,3 g/cm3 (20°C)
Ciężar nasypowy: 500 - 800 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: słabo rozpuszczalny (20°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych
log P(o/w): brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć