Katalog A-Z

Pentaerytryt

Synonimy brak
Wzór chemiczny

C(CH2OH)4

Masa molowa

136,15

Numer CAS 115-77-5
Numer WE 204-104-9
Zastosowanie do wyrobu żywic alkidowych, środków owadobójczych, materiałów wybuchowych, lakierów.
Właściowości

Postać : ciało stałe
Barwa: bezbarwna
Zapach: bez zapachu
pH: brak danych
Temperatura wrzenia : rozkłada się
Temperatura topnienia : 260°C
Ciężąr właściwy : 1,396 (woda=1)
Gęstość par : 4,7 (powietrze=1)
Ciężar nasypowy : brak danych
Temperatura zapłonu : brak danych
Granice wybuchowości : brak danych
Temperatura samozapłonu : brak danych
Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach
w wodzie – częściowo rozpuszczalny w zimnej wodzie
w innych ropuszczalnikach – brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć