Katalog A-Z

Piryt Czerwony

Wzór chemiczny

FeS2

Masa molowa

119,97

Numer CAS 12068-85-8
Numer WE 235-106-8
Zastosowanie w przemyśle
Właściowości

Forma: ciało stałe
Kolor: ciemny, brązowy
Zapach: brak
pH: brak danych
Temperatura topnienia: 1600°C
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu:nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie pary: brak danych
Gęstość: 4,6-4,8 g/cm³
Ciężar nasypowy: brak danych
Rozpuszczalność:
- w wodzie: 3-4%
- w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć