Katalog A-Z

Adypinian Dwuoktylu

Synonimy Adypinian bis(2-etyloheksylu)
Wzór chemiczny

C22H42O4

Masa molowa

370,58

Numer CAS 103-23-1
Numer WE 203-090-1
Zastosowanie Przemysł chemiczny, plasyfikator w przetwórstwie tworzyw sztucznych
Właściowości

Postać: oleista ciecz
Barwa: bezbarwna do jasnożółtej
Zapach: charakterystyczny
pH: nie okreœlono
Temperatura krzepnięcia: < -70°C
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura zapłonu: >195°C
Temperatura samozapłonu: >350°C
Granice wybuchowoœci: brak danych
Gęstoœć: 0,922 - 0,930 g/cm3 (w 20°C)
Lepkoœć kinetyczna (20°C): ok.14 mPa*s
Rozpuszczalnoœć:
- w wodzie: nierozpuszczalny
- w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych.

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć