Katalog A-Z

Baru Tlenek

Synonimy brak
Wzór chemiczny

BaO

Masa molowa

153,33

Numer CAS 1304-28-5
Numer WE 215-127-9
Zastosowanie Odczynnik laboratoryjny.
Właściowości

Postać: ciało stałe
Barwa: beżowy
Zapach: brak danych
Próg zapachu: brak danych
Wartość pH: brak danych
Temperatura topnienia: brak danych
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura zapłonu: brak danych
Szybkość parowania: brak danych
Palność: brak danych
Granice wybuchowości w mieszaninie z powietrzem:
– dolna: brak danych
– górna: brak danych
Prężność par: brak danych
Gęstość par: brak danych
Gęstość względna: brak danych
Rozpuszczalność: brak danych
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log): brak danych
Temperatura samozapłonu: brak danych
Temperatura rozkładu: brak danych
Lepkość: brak danych
Właściwości wybuchowe: brak danych
Właściwości utleniające: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć