Katalog A-Z

Pokost Lniany

Synonimy zmodyfikowany olej roślinny wytworzony z lnu.
Wzór chemiczny

-

Masa molowa

-

Numer CAS -
Numer WE -
Zastosowanie do gruntowania drewna, materiałów drewnopochodnych, tynków i innych podłoży porowatych przed ich malowaniem wyrobami olejnymi i syntetycznymi. Jest produktem naturalnym, który dzięki swoim składnikom doskonale zabezpiecza malowane przedmioty przed szkodli
Właściowości

Postać: ciecz
Zapach: charakterystyczny
Barwa: jasnożółty
pH: brak danych
Temperatura topnienia: brak danych
Temperatura wrzenia: >200°C (101,3kPa)
Temperatura zapłonu: >200°C
Temperatura samozapłonu: >200°C
Granice wybuchowości: brak danych
- górna:
- dolna:
Gęstość: brak danych
Rozpuszczalność:
- w wodzie: nierozpuszczalny
- w rozpuszczalnikach organicznych: rozpuszczalny w różnych rozpuszczalnikach organicznych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć